the mighty co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน ที่ the mighty co ltd
  THE MIGHTY CO., LTD.'s banner
  THE MIGHTY CO., LTD.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ประสบการณ์ด้าน R&D ด้านการผลิตอาหาร อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐาน GMP, HACCP
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาหารที่เกี่ยวข้อง