"Summit Chugoku Seira Co. Ltd."
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน ที่ Summit Chugoku Seira Co. Ltd.
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ชลบุรี
  • ชายหรือหญิง อายุ 35-45 ปี
  • บุคลิกคล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน มีความเป็นผู้นำสูง
  • มีประสบการณ์ด้านการบบริหารจัดการองค์กร
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ชลบุรี
  • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 5 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ชลบุรี
  • ชายหรือหญิง อายุ 30-40 ปี
  • บุคลิกคล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อวัตถุดิบในงานผลิต
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ชลบุรี
  • ประสบการณ์ Sales ในกลุ่ม Automotive
  • มีประสบการณ์ดูแลลูกค้าจำนวนมาก,Improvement งานได้
  • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ชลบุรี
  • ชายหรือหญิง อายุ 35-45 ปี
  • บุคลิกคล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน มีความเป็นผู้นำสูง
  • มีประสบการณ์ด้านการบบริหารจัดการองค์กร
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)