• ออกแบบแคมเปญ สื่อโฆษณาดิจิตอล สื่อประชาสัมพันธ์
  • ปริญญาตรี ด้าน Graphic Design, Product Design
  • สามารถใช้งานโปรแกรม illustrator, Photoshop

22-Aug-17

 

Applied
  • พัฒนา Software Solutions
  • ปริญญาตรีด้าน Computer Science
  • มีความรู้และความเข้าใจด้าน OOP Programming

22-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีด้าน Computer Science
  • รู้จัก SDLC และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
  • ออกแบบและวิเคราะห์ระบบเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

22-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล