• Junior Trader
 • Trader
 • sales and marketing

29-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือ ออดิท
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

28-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3-5 ปี

27-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not over 40 years old
 • Degree or Master’s in BA or related
 • 1 year of working experience in Sales Engineering

26-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not over 35 years old
 • Degree or Master’s in Chemical Engineer or related
 • 1 year of working experience in Sales Engineering

21-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่