sf corporation public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน ที่ sf corporation public company limited
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • วางแผนและบริหาร ในส่วนงาน Local Area Marketing
  • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการตลาด
  • วิเคราะห์การแข่งขันในตลาดท้องถิ่นรายสาขา
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • ดูแลการบริหาร การปฎิบัติงานของจุดจำหน่ายสินค้า
  • ผู้จัดการแผนกบริหารจัดการร้านค้าปลีก
  • ควบคุม Stock สินค้า ดูแลการจำหน่ายสินค้า Online
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการตลาดและการขายสื่อโฆษณา
  • เงินโบนัสตามผลงาน,ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน,ประกันชีวิต
  • ค่าทันตกรรม, ประกันสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • ขายพื้นที่เช่า, บริหารพื้นที่เช่า
  • Leasing & Tenant Supervisor
  • เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่าอาวุโส