sf corporation public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน sf corporation public company limited

  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน ที่ sf corporation public company limited
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • วางแผน พัฒนา ส่งเสริมและขยายธุรกิจโรงภาพภาพยนตร์
  • วางกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายในการขายสื่อโฆษณา
  • ควบคุมดูแลและตรวจสอบยอดขายสื่อโฆษณา
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • วางแผน จัดการ และควบคุมดูแลงานในฝ่ายปฏิบัติการ
  • วางแผน จัดการ และควบคุมดูแลงาน Food & Beverage
  • วางนโยบายและกำหนดมาตรฐาน Food & Beverage
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • วางกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดตามนโยบายของบริษัท
  • วางแผนการทำงานของแผนกต่าง ๆ ในฝ่ายสื่อสารการตลาด
  • สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาด
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • วางแผน จัดการ และควบคุมดูแลงานในฝ่ายปฏิบัติการ
  • วางนโยบายและกำหนดมาตรฐานการบริการในโรงภาพยนตร์
  • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ ติดตั้ง พัฒนา แอพพลิเคชั่น
  • วางแผน บริหาร จัดการ และควบคุมการทำงานในแผนก IT
  • Business Application, พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น