ptt oil and retail business public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน ที่ ptt oil and retail business public company limited
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : การค้าระหว่างประเทศ /โลจิสติกส์
  • ประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ
  • ประสบการณ์ด้านการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : วิศวกรรมโลจิสติกส์ /โลจิสติกส์
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • ต้องมีประสบการณ์การใช้งานระบบการบริหารรถขนส่ง TMS
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : การตลาด /บริหารธุรกิจ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี
  • Marketing experience with QSR/food service/ FMCG
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2- 3 ปี
  • ปสก. พัฒนา ควบคุมและดำเนินการ รับ,เก็บ,จ่าย
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การเงิน /ตรวจสอบบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสรรพสามิต
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป :การบัญชี /ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • ปสก.การจัดทำและวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป:การบัญชี/การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
  • จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีก
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : โลจิสติกส์ /วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Excel ได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน:AICA อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยีทางอาหาร
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้าน R&D