ptt natural gas distribution co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน ที่ ptt natural gas distribution co ltd
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s banner
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านพัฒนา Web Application, Database
  • มีประสบการณ์ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s banner
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจพลังงานและก๊าซธรรมชาติ
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ