profascino co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน ที่ profascino co ltd
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo

  Accounting & Finance Manager

  Profascino Co., Ltd.
  บางกอกน้อย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีแล้ว มีใบอนุญาต (CPD)
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน 10 ปีขึ้นไป
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo
  บางกอกน้อย
  • การศึกษาจบ เภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
  • ประสบการณ์การขึ้นทะเบียน ขออนุญาตกับ อย.
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ACTD
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo

  Data & Application Support

  Profascino Co., Ltd.
  บางกอกน้อย
  • วุฒิป.ตรี,โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความรู้ระบบ ERP, ระบบการจัดการฐานข้อมูล