nice group holding corp ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ nice group holding corp ltd
  Nice Group Holding Corp Ltd.'s logo
  ขอนแก่น
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
  • ประสบการณ์ด้านสื่อสารภายใน/ภายนอกองค์กร 5 ปี
  • มีแนวทางกระบวนการทำงานด้วยการมีส่วนร่วม
  Nice Group Holding Corp Ltd.'s logo
  ขอนแก่น
  • ปริญญาตรี ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 5ปี
  • ต้องมีคะแนน Toeic : 550