• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปี

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • แนะนาข้อมูลโครงการให้ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ
  • ให้บริการลูกค้าในการจองและทาสัญญาต่างๆ
  • ประสานงานระหว่างลูกค้าและสถาบันการเงินได้

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วางแผนและกาหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด
  • ประเมินและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมการตลาด
  • วิเคราะห์และประเมินผลการทารายงาน (REPORT)

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล