• Leadership
  • Management
  • Proactive

21-Aug-17

 

Applied
  • พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
  • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
  • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล