"KEMREX COMPANY LIMITED"
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน ที่ KEMREX COMPANY LIMITED
  KEMREX COMPANY LIMITED's Bænnexr̒ k̄hxng
  KEMREX COMPANY LIMITED's โลโก้ของ
  บางพลีTHB 20K - 25K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • ออกแบบโครงสร้างรองรับแผงโซล่าร์เซลล์
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • มีประสบการณ์งานโซ่ล่าห์พิจารณาเป็นพิเศษ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)