innova telecommunication co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ innova telecommunication co ltd
  Innova Telecommunication Co., Ltd.'s banner
  Innova Telecommunication Co., Ltd.'s logo
  ปากเกร็ด
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ ISO 9001:2015
  Innova Telecommunication Co., Ltd.'s banner
  Innova Telecommunication Co., Ltd.'s logo
  ปากเกร็ด
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปี
  • วางแผนการขาย และออกเยี่ยมลูกค้า