"ICHITAN GROUP PCL."
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ ICHITAN GROUP PCL.
  ICHITAN GROUP PCL.'s banner
  ICHITAN GROUP PCL.'s logo
  อยุธยา
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้กฏหมายอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO9001