helukabel thailand co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน helukabel thailand co ltd

  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน ที่ helukabel thailand co ltd
  Helukabel(Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Helukabel(Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ระยอง
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง