grande asset hotels and property public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ grande asset hotels and property public company limited
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s banner
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน อื่นๆ
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน