energy absolute public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน energy absolute public company limited

  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน ที่ energy absolute public company limited
  Energy Absolute Public Company Limited's banner
  Energy Absolute Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
  • At least 10 years of experiences working in Financ
  • English Proficiency in writing and speaking
  Energy Absolute Public Company Limited's banner
  Energy Absolute Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจสถานีชาร์จไฟฟ้า
  • จป.วิชาชีพ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ชีวอนามัย หรือสาขาอื่นๆ
  Energy Absolute Public Company Limited's banner
  Energy Absolute Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ทางด้านการบริหารงานและการประกันภัย
  • ติดต่อประสานงานและการจัดเก็บเอกสาร
  Energy Absolute Public Company Limited's banner
  Energy Absolute Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • M.A. degree in Human resources
  • Excellent understanding of full cycle recruitment
  • A positive, “can do” attitude
  Energy Absolute Public Company Limited's banner
  Energy Absolute Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรไฟฟ้า อย่างน้อย 2 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • มีทักษะการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
  Energy Absolute Public Company Limited's banner
  Energy Absolute Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • 3-5 ปี ธุรกิจพลังงาน หรือ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
  • นำเสนอรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model)
  • ประสานงานด้านการก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า