• ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 • บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์

14-Aug-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานในแผนกรังสีวิทยา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (รังสีเทคนิค)
 • มีความรู้ความสามารถในงานรังสีเทคนิค

14-Aug-17

 

Applied
 • ปวช. - ปวส.
 • ดูแลทำความสะอาดห้องพักลูกค้า
 • ประสานงานกับแม่บ้านบริษัทเรื่องความสะอาด

14-Aug-17

 

Applied
 • ให้บริการงานด้านประกอบอาหาร
 • มีความอดทนสูง
 • ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์

14-Aug-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล

14-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีการตลาด, การบริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • ปฏิบัติงานด้านการตลาด , การขาย
 • มีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์ รักองค์กร

14-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • ยินดีต้อนรับน้องเภสัชจบใหม่

14-Aug-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดได้
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • ยินดีต้อนรับน้องเภสัชจบใหม่

14-Aug-17

 

Applied
 • จบมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
 • มีความรับผิดชอบและอดทนสูง

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล