dplus intertrade company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน ที่ dplus intertrade company limited
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • เรียนรู้เรื่องคน หัวใจในการผลักดันธุรกิจ
  • ได้พัฒนาทักษะการฟัง สื่อสาร และเจรจา
  • ได้เรียนรู้เข้าใจธุรกิจ คน และทีมงานไปพร้อมกัน
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  ภาคเหนือ
  • วางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายขาย
  • บริหารทีมขาย
  • ติดตามรายงานแผนงาน รายงานวิเคราะห์ตลาด