Chief Financial Officer

D-Land Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง CFO 3 ปี ขึ้นไป
  • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงินขอ
  • บริหารงบการเงินและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของบริษ

18-Aug-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์การบริหารบัญชี 10 ปีขึ้นไป
  • ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,ศูนย์การค้า 5 ปีขึ้นไป
  • วางระบบ ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงาน วิเคราะห์งบ

18-Aug-17

 

Applied
  • วางแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
  • วางแผนและบริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคม
  • วางแผนและบริหารงานบริหารสัมพันธ์ลูกค้า

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล