• Male or female, Between 30-45 years.
  • Bachelor's Degree or higher in Accounting.
  • Have knowledge of the law (stock exchange).

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • มีประสบการณ์บริหารงาน HRM 10 ปีขึ้นไป
  • ชาย/ หญิง อายุ 35- ไม่เกิน 45 ปี

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล