chememan public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน ที่ chememan public company limited
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  คลองเตย
  • วุฒิปริญญาตรีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่น ๆ
  • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  คลองเตย
  • ระยะเวลา 9 เดือน ก.ค.64 - มี.ค. 65
  • ปวส. บัญชี หรือ ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์งานส่งออกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์