chememan public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน ที่ chememan public company limited
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สระบุรี
  • วางแผน ควบคุมกระบวนการผลิตปูนไลม์
  • ติดต่อประสานงาน ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการผลิต
  • ดูแลควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานสอดคล้อง
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  คลองเตย
  • บันทึกบัญชีลูกหนี้การค้า
  • ออกใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี,ใบลดหนี้,ใบเพิ่มหนี้
  • วางบิล จัดส่งใบกำกับภาษีขาย ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สระบุรี
  • ควบคุมการรับเข้า จัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าภายในคลัง
  • กำกับดูแล บริหารพื้นที่การจัดเก็บ บริหารงานคลัง
  • การจัดการวางแผน การตรวจนับสินค้าคงคลัง
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สระบุรี
  • รับผิดชอบควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
  • แก้ปัญหาในการตรวจสอบ , บันทึกผลทดสอบและจัดทำรายงาน
  • มีความรู้ในด้านเครื่องมือทดสอบ AAS, ICP, XRF