carpet maker thailand co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ carpet maker thailand co ltd
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ขอนแก่น
  • ปริญญาตรี/โทขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
  • มีประสบการณ์การทำงานโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 8 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการผลิต
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ขอนแก่น
  • ปริญญาตรี/โทขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
  • มีประสบการณ์การทำงานโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 8 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการผลิต