buriram sugar public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน ที่ buriram sugar public company limited
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • จัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน
  • สอบทานการตั้งหนี้-ลูกหนี้และการบันทึกค่าใช้จ่าย
  • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์