buriram sugar public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน ที่ buriram sugar public company limited
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • เพศ หญิง อายุ 23-30 ปี
  • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านรับ-จ่ายเงิน,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • เพศ หญิง อายุ 23-30 ปี
  • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านรับ-จ่ายเงิน,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานตรวจสอบภายใน
  • ปริญญาตรีสาขา บัญชี-การเงิน- เศรษฐศาสตร์
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • เพญ หญิง อายุ 30-40 ปี
  • ปริญญาตรี บัญชี-การเงิน
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • เพศชาย/หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป,มีประสบการณ์5ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน/การธนาคาร
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี