"Bumrungrad Hospital Public Company Limited"
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน ที่ Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's โลโก้ของ

  Project Engineer - Project Development

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • มีประสบการณ์ในงานบริหารโครงการอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  • มีความรับผิดชอบสูงต่องาน มีความคิดสร้างสรรค์
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's โลโก้ของ
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ อย่างน้อย 3 ปี
  • ทำงานจันทร์-ศุกร์
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's โลโก้ของ
  วัฒนา
  • Good command of English communication
  • Pleasant personality, service mind, interpersonal
  • No need to graduate from Financial/ Accounting
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)