bumrungrad hospital public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 จาก 27 ตำแหน่งงาน ที่ bumrungrad hospital public company limited
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Specialist, Quantity Surveyor - Engineering Services

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • Bachelor’s or High Vocational Certificate
  • Over 10 years of experiences in related field
  • Effective communication in English
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Senior Marketing Executive

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • Bachelor’s/Master’s degree in Marketing or related
  • At least 2-3 years experiences in Marketing
  • Good command of both written & spoken English
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Credit Management Officer

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการทางด้านการติดตามการชำระหนี้
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ในระดับดี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์
  • มีประสบการณ์ในด้านสายการบัญชี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Inventory Control Specialist, Pharmacy Store

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี : เภสัชศาสตร์
  • หรือปริญญาโท:โลจิสติกส์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Senior Lawyer (Corporate Compliance)

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • มีประสบการณ์ในการทํางานด้านนิติกรอย่างน้อย 5 ปี
  • ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Supervisor, Building Electrical Technician / Engineering -HVAC

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  คลองเตย
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า
  • มีความรู้ พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Senior Specialist, Civil Engineering

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • responsible for providing telecommunications
  • Bachelor’s Degree in Engineering Field
  • 10 years in Facility or Project Management
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Electrical Technician / Engineering -HVAC

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  คลองเตย
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า
  • มีความรู้ พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Facilities Maintenance Manager/Facilities Maintenance Manager

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • Bachelor’s degree or High Vocational Certificate
  • -10 years of experiences in Healthcare.
  • Good command of English (TOEIC 500 up)
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Sr. HR officer / HR officer, Time Attendance

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี : สาขา บริหารงานบุคคล
  • Time Attendance ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
  • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • โอกาสในการบริการและพบปะลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ
  • โอกาสในการใช้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
  • โอกาสเรียนรู้สภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กรชั้นนำ
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • การพยาบาล
  • มีประสบการณ์การทำงานที่ ward ,OPD ,IPD ,หรือ ICU
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานบริการ
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Call Center Officer (Full Time)

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนาTHB 16K - 19,999 /เดือน
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Insurance Officer

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์งานบริการทั่วไป อย่างน้อย 1ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี การพยาบาล
  • อย่างน้อย 5 ปีในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  • ความรู้ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Concierge Officer

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถทำงานวันหยุด และ ทำงานเป็นกะได้
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Credit Management Officer/Credit Management Officer

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Senior Treasury Specialist

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  คลองเตย
  • จบปริญญาตรีด้านบัญชีหรือการเงิน
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Registered Nurse - Skin & Aesthetic

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • Registered Nurse
  • Skin & Aesthetic
  • สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ชอบงานบริการ
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • More than 10 Years working experience
  • Basic understanding on accounting functions
  • Experience in collection field or related
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Senior Frontline Marketing Executive

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • Bachelor / Master’s degree in Marketing or related
  • least 3 years working experiences in Marketing
  • Good command of both written & spoken English