"Bangchak Corporation Public Company Limited"
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน ที่ Bangchak Corporation Public Company Limited
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  Marketing Representative/ผู้แทนการตลาด

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  ภาคใต้
  • ดูแลภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐาน
  • เพิ่มยอดขายปลีกทั้งน้ำมันใสและน้ำมันเครื่อง
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์