abbra co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน ที่ abbra co ltd
  Abbra Co., Ltd.'s banner
  Abbra Co., Ltd.'s logo
  ลาดหลุมแก้ว
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือFood Sciene
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์เเละนำเสนอข้อมูล
  Abbra Co., Ltd.'s banner
  Abbra Co., Ltd.'s logo
  ลาดหลุมแก้ว
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO9001, GMP&HACCP
  Abbra Co., Ltd.'s banner
  Abbra Co., Ltd.'s logo
  ลาดหลุมแก้ว
  • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารธ
  • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 10 ปีขึ้นไป
  • หยุดเสาร์-อาทิตย์
  Abbra Co., Ltd.'s banner
  Abbra Co., Ltd.'s logo

  Sales Executive

  Abbra Co., Ltd.
  พญาไท
  • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 24 ขึ้นไป
  • ป.ตรี วิทย์ Food Science หรือสาขาอื่นด้านอาหาร
  • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่
  Abbra Co., Ltd.'s banner
  Abbra Co., Ltd.'s logo
  พญาไท
  • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 35 ขึ้นไป
  • ป.ตรี วิทย์ Food Science หรือบริหารธุรกิจ
  • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่