Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 242 jobs
  Woody World Co.,Ltd.'s banner
  Woody World Co.,Ltd.'s logo
  Wattana
  • จบการศึกษาปริญญาตรี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการทำงานตัดต่อรายการ
  • หากสามารถทำ Motion Graphic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Content Baker Co., Ltd.'s banner
  Content Baker Co., Ltd.'s logo
  PrakanongTHB 16K - 30K /month
  • ใช้โปรแกรม Adobe Premium Pro ได้อย่างเชี่ยวชาญ
  • มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อออนไลน์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรับผิดชอบ,ทัศนคติเชิงบวก,รับมือความกดดันได้
  SamYarn Digital Agency | สามย่าน ดิจิทัล เอเจนซี's logo

  Web Project Coordinator

  SamYarn Digital Agency | สามย่าน ดิจิทัล เอเจนซี
  Pathumwan
  • ปวส.หรือปริญญาตรีสาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในสายงาน Digital ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • สามารถใช้ Microsoft Office ต่างๆได้ดี
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Marketing Manager (Marketing Plan and Strategy)

  True Corporation Public Company Limited
  Huaykwang
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในระดับบริหารการตลาดอย่างน้อย5 ปี
  • มีความสนใจทางด้านสื่อดิจิตอล มีเดีย
  Next