Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 101 jobs
  QHR Recruitment Co., Ltd.'s banner
  QHR Recruitment Co., Ltd.'s logo
  EasternTHB 55K - 70K /month (negotiable)
  • Male,age 35-45,Degree in Mechanical or Electricity
  • Exp. in Plastic Injection+ English Business level
  • Bonus avg. 1-2Months per Year with other Benefit
  Chan Wanich Co., Ltd.'s banner
  Chan Wanich Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • วุฒิป.ตรี สาขาการไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน PLC
  • สามารถวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอิเลกทรอนิกส์ได้
  Mckey Food Services (Thailand) Ltd.'s banner
  Mckey Food Services (Thailand) Ltd.'s logo
  Chonburi
  • วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • หากผ่านงานในโรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  Next