Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 44 jobs
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo

  Regional Sales Director

  SCB PROTECT CO., LTD.
  Jatuchak
  • ประสบการณ์ในการบริหารทีมขายประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขายได้ดี
  • รักความท้าทายและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของงาน
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
  Phayathai
  • มีความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานภาครัฐ
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาโทขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในงานยุทธศาสตร์องค์กร
  • มีวิสัยทัศน์ และการกำหนดกลยุทธ์องค์กรและธุรกิจ
  Thai Foods Group Public Company Limited's banner
  Thai Foods Group Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขายและการตลาด ตปท.
  • มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร/ซอสปรุงรส
  • มีความรับผิดชอบสูง
  Next