• Manufacture – Maintenance Manager
 • Attractive Salary
 • International Company

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Maintenance/ช่างซ่อมบำรุง

J.Jukkavan 42 Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถขับรถจักรยายยนต์ รถยนต์ได้พร้อมใบอนุญาตขับขี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Diver/พนักงานขับรถ6ล้อ

J.Jukkavan 42 Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถขับรถจักรยายยนต์ รถยนต์ได้พร้อมใบอนุญาตขับขี
 • ประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Diver/พนักงานขับรถพ่วง

J.Jukkavan 42 Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถขับรถจักรยายยนต์ รถยนต์ได้พร้อมใบอนุญาตขับขี
 • ประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineer/วิศวกรรม

J.Jukkavan 42 Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถขับรถจักรยายยนต์ รถยนต์ได้พร้อมใบอนุญาตขับขี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พบปะลูกค้า
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างและดูแล การทำงานให้ ถูกต้อง
 • วุฒิปริญญาตรี วทบ./วศบ.เกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขับรถ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในเส้นทางและการเดินทาง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายจราจร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในงานเอกสาร
 • ใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • Building Material Experience
 • Able to work based in Northern part of Thailand

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor in Pharmacy, Medical Science
 • Experience of Medical Representative (Northern)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

พนักงานขายกาแฟ (Amazon)

A PETROLEUM LTD., PART.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 20-30ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Product Specialist (Lower North) - Eye Care Team

Allergan (Thailand) Limited

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • Sales achievement according to target
 • Providing product information to customers
 • 3 years experience in selling medical products

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Diver/พนักงานขับรถ6ล้อ

J.Jukkavan 42 Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถขับรถจักรยายยนต์ รถยนต์ได้พร้อมใบอนุญาตขับขี
 • ประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Maintenance/ช่างซ่อมบำรุง

J.Jukkavan 42 Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถขับรถจักรยายยนต์ รถยนต์ได้พร้อมใบอนุญาตขับขี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Diver/พนักงานขับรถพ่วง

J.Jukkavan 42 Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถขับรถจักรยายยนต์ รถยนต์ได้พร้อมใบอนุญาตขับขี
 • ประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineer/วิศวกรรม

J.Jukkavan 42 Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถขับรถจักรยายยนต์ รถยนต์ได้พร้อมใบอนุญาตขับขี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

23-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

23-Sep-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

22-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

22-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

22-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

22-Sep-18

 

Applied

Top Drive Engineer / Drilling Oil and Gas

Fircroft (Thailand) Limited

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • Top Drive Engineer,Petroleum
 • motor,drilling,Oil and Gas
 • mechanical,Electrical ,drilling,oil and gas

21-Sep-18

 

Applied
 • Male/Female, age 26-30 years old, 3 y exp in Sales
 • Take care dealer in Northern area
 • Have own car and driving license

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of the dental / healthcare markets
 • Good command of English
 • Bachelor's degree in related fields

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Regional Account Executive in Startup Company
 • Strong interpersonal skills
 • Flexible Working Hours & Great Benefits

21-Sep-18

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • อายุ 25-40 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor of Pharmacy,Nurse or Science
 • Medical devices sales
 • Manage customers in North area

21-Sep-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

ช่างยนต์ พะเยา

MG LANNA CO., LTD.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • Job location: พะเยา

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีใจรักงานบริการลูกค้า

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

21-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

21-Sep-18

 

Applied
 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

21-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

21-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • ให้บริการรับฝากกระเป๋า สัมภาระลูกค้า
 • ให้บริการออกใบกำกับภาษี
 • รับเปลี่ยนและคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

21-Sep-18

 

Applied