"kiatnakin phatra bank public company limited"
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย
  • ความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร