Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 92 jobs
  PrimaGold International Co., Ltd.'s banner
  PrimaGold International Co., Ltd.'s logo
  Others
  • วุฒิการศึกษา ปวช. / มัธยมศึกษาตอนปลาย - ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้า รับ-ส่งสินค้า 1 ปี
  • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
  LF Logistics (Thailand) Limited's banner
  LF Logistics (Thailand) Limited's logo
  Bangna
  • ปริญญาตรีสาขาการจัดการขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการจัดตารางขนส่ง
  • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
  Next