• Bachelor's degree in related field
 • Experience in QA 7 years up
 • Average command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Can work on 1-3 Saturday/month
 • Can work welding job.
 • Average command of English.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To control over all of New Model process
 • Bachelor's degree in related field
 • Average command of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • 2 years of experience in production planning
 • Average command in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BONUS (2-3 months)
 • Transportation Support
 • Housing Allowance

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ผลิตเส้นขนมจีน ดุแลความเรียบร้อยภายในร้านร้อย
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • วุติ ม.3

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผลิตเส้นขนมจีน ดุแลความเรียบร้อยภายในร้านร้อย
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • วุติ ม.3

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • ขยัน อดทน
 • วุติ ม.3

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

เชฟ (ฝ่ายผลิต) นครพนม

P.S.CH. ISAN COMPANY LIMITED

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • ขยัน อดทน
 • วุติ ม.3

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานฉีดพลาสติกอย่างน้อย 5 ปี
 • มีภาวะผู้นำและ มีทักษะด้านการสื่อสาร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Total Package 85-100K
 • Fluent in English
 • Experience in Production (Automotive industry)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai national, age between 24-35 years
 • Degree in Production Management, Industrial
 • 2years’ experience in production control

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree Major Engineering
 • Experience in purchasing a minimum of 1 year
 • Knowledge of materials used in the production of

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Engineer/Supervisor
 • Project Management
 • Quality Management

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering Vice President
 • Engineering Manager
 • Performance management organization

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for the management of production
 • Work experience as a Production Manager
 • Ability to communicate in English or Chinese

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Production Manger

SCML (Thailand) Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Good command of English
 • Able to relocate to Gate way city
 • Experience in food industry is a plus

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสานงานรวบรวมข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้า
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผลิตท่อ PID
 • มีประสบการณ์ด้าน PU จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • เคยมีประสบการณ์ด้านการผลิต PE โฟม /ฉนวน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Mechanical, Petrochemical plant
 • High Vocational Education in Mechanical.
 • Able to communicate in English.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manufacture – Maintenance Manager
 • Attractive Salary
 • International Company

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering background from multinational company
 • English/Chinese speaking is a plus
 • Automotive, heavy industry, logistic, trailer

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design overall system specification
 • Experience in Factory Automation System
 • Interface system among client, server, and machine

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำหรับผู้สนใจการวางระบบการผลิตด้วย ERP
 • หากเคยใช้ Production-ERP มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผลตอบแทนขี้นกับจำนวนโครงการที่ทำงาน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • 2 years of experience in the same position
 • Active working style & Able to work under pressure

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถอ่านและดูแบบ Drawing ได้
 • ต้องรู้ว่างานแต่ละชิ้นใช้ดอกสว่านเท่าไหร่
 • ต้องรู้ว่างานแต่ละชิ้นใช้รอบความเร็วเท่าไหร่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing
 • Manager
 • การตลาด

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างเหมาะสม
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่ และต่างประเทศ
 • โบนัสประจำทุกปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s any filed
 • Good command in speaking & writing English
 • Computer Program (world ,excel , power point )

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To provide routine support to Production line
 • Translate, Interpret the meeting room for factory
 • Translate the document from Thai to another langag

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Engineer Job
 • Aviation and Aerospace
 • Job in Bangkok, Thailand

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Remediation technology engineering environment
 • Maintain the 115/22/0.38 KV
 • Having council of engineering certificate

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถโฟคลิฟท์
 • ขับรถ
 • ตักสินค้า

22-Sep-18

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวช. ปวส. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป เครื่องกล
 • หากเป็นคนพื้นที่เดียวกับโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-18

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male , Age 23-26 Years old above
 • Bachelor's Degree in Mechatronics, Mechanical
 • 1-3 year of working experience in the related fiel

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proven experience as demand planning
 • Good knowledge of production planning
 • Good communication, analysis, and decision making

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • management skill
 • 5 year experience
 • Must have a hands-on work ethic

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Manager

SCML (Thailand) Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Good command of English communication
 • Able to work in Gateway City Industrial Zone
 • Experience in food industry is an advantage

22-Sep-18

 

Applied

Production Supervisor

TMC METAL (THAILAND) CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

 • TMC Group wide coverage areas in Asia Pacific
 • Minimum education: Vocational Certification
 • Honest,Positive Thinking,Work well under pressure

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 Years of Project Experience
 • Supply Management ,Production or Engineer
 • Good Knowledge of WCM (TQM, TPM)

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช เป็นต้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายการผลิต
 • มีความสามารถเขียนแบบ 2D หรือ 3D

21-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ขนส่ง
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาไว้

21-Sep-18

 

Applied
 • factory operation management, garment, accessories
 • Industrial Engineering and lean management
 • Manage Thailand/Vietnam plant, production

21-Sep-18

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • Production management in Automation line
 • Chemical and waste management
 • Excellent communication (Thai and English)

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Jewelry design,
 • Controlling and managing all data
 • Support the production operation

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years work experience in Jewelry business
 • Manage customer data and document relates.
 • Manage customer data and document relates.

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Warehouse, Storage, Supply Chain, Inventory
 • Manufacturing,
 • Good Command In English

21-Sep-18

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied