• 2 years of experiences in customer service
 • Thai Nationality
 • Excellent communication in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 years experience on CSR auditing
 • SMETA, BSCI, ICS, ILO, Client protocol
 • Good benefits

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • project management
 • customer services
 • localization

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ภาษาจีนและงานทัวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ฟรีอาหารกลางวัน
 • มีโอกาสและความก้าวหน้าสูง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent Interpersonal
 • Presentation skills
 • Self-Motivation with negotiation skill

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Chemical Engineering
 • 1-3 year relevant working experience in similar
 • Good written and spoken in Thai and English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work in Japan, Career in Japan, Tokyo Osaka Nagoya
 • Study and Work in Japan, Internships, Kyoto
 • Get Student Visa then change to work visa,

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Korean Government Organization, Telemarketing
 • Bachelor’s Degree, Marketing, Business, Trade
 • Fluency in English (TOEIC, IELTS or TOEFL score)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Administrator
 • Accountant
 • Accounting officer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ลาดพร้่าว

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์บัญชี 3 ปีขึ้นไป, ดูแลผังบัญชีในกลุ่ม
 • ปิดงบการเงิน, วิเคราะห์งบการเงิน, งานงบประมาณ
 • ความรู้เรื่องภาษี/มาตรฐานบัญชี, รายงานทางการเงิน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีด้านการจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์ด้านการสรรหาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้าน Call Center อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong in Finance & Insurance
 • Highly to manage
 • Good command of English language

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Strong Customer Service
 • Ability to priorities and multi task, Team work,
 • Initiative, Energetic, Good communicate in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานบุคคล
 • มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้โปรแกม Microsoft Office อย่างดี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลของเอกสารประจำวันภายในสำนักงาน
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน ขับรถรับส่ง (Shuttle Bus)
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตุขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล ของธนาคาร
 • วุฒิ ม3.ขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สรรหาพนักงานตามที่หน่วยงานมีการร้องขอ
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความตั้งใจในการทำงาน
 • ให้คำแนะนำการใช้งานระบบอุปกรณ์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ป.ตรี ขึ้นไป
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดอบรมให้แก่พนักงานก่อนเข้าทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการควบคุมทีมงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า
 • มีความกระตือรื้อร้นในการทำงาน
 • วางแผนการขาย/การตลาดได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคมตามกฎหมาย
 • กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคมตามกฎหมาย
 • กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานกับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการควบคุมทีมงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคมตามกฎหมาย
 • กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคมตามกฎหมาย
 • กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับส่งเอกสารตามสถานที่ได้รับมอบหมาย
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความตั้งใจในการทำงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับส่งเอกสารตามสถานที่ได้รับมอบหมาย
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความตั้งใจในการทำงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับส่งสินค้า ตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถยนต์ หรือรถตู้ ให้หน่วยงานราชการ
 • ระดับการศึกษา: ตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์:1 ปี ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible to liaise with the committee
 • Data process, receive and input informations
 • Asst the Brand Manager with marketing comm

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Manager
 • Min Experiences 3-4 years
 • To be the main contact of key clients and project

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years of experience
 • Creative with good taste
 • Good problem solving attitude.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managed day to day budget expense per confernece
 • work closely with client and suppliers closely
 • Perform the roles of meeting planner

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 1 years’ experience as a sales
 • Good interpersonal skill and service mind
 • Willing to learn & Good Personality

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานฝ่ายบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมเงินเดือน Business Plus (Payroll)
 • มีที่พักใกล้ ดินแดง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience 3 years in sale (WH and Transport)
 • Communicate in English communication
 • Manage and organize own sales activities

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใจบริการ รักงานCall Center
 • เดินทางสะดวกติดBTS
 • สัมภาษณ์ทราบผลทันที

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ENGLISH, THAI SPEAKING, 2 YEARS + EXPERIENCE
 • SALARY AS PER INDUSTRY STANDARDS
 • MEDICAL INSURANCE FOR SELF AND FAMILY

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • รักความสะอาด มีระเบียบวินัย

18-Jun-18

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • ภูมิสำเนาตามพื้นที่งาน
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

18-Jun-18

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • ภูมิสำเนาตามพื้นที่งาน
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

18-Jun-18

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฏหมาย
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

18-Jun-18

 

Applied