• หาข้อมูลสถิติเพื่อจัดทำเบี้ยประกันภัย
  • จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย
  • เปรียบเทียบแผนประกันภัยของคู่แข่งในตลาด

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Provide analysis and information to business unit
  • Maintaining and developing databases
  • Preparing financial information and reports

18-Feb-20

 

Applied