Sales Executive/พนักงานขาย

Hastega

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • วุฒิการศึกษา ม.6
  • มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง ปฏิภาณไหวพริบที่ดี
  • เสนอขายสินค้าของบริษัทตามช่องทางของบริษัท

26-May-20

 

Applied
  • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการขาย
  • มียานพาหนะเป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่

20-May-20

 

Applied