• Bachelor or Master’s Degree in any field
 • Excellent organizational and time-management skill
 • Good command in English both of written and verbal

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะในการใช้ Microsoft Word และ Microsoft Excel
 • มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ช่างสังเกต
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี ล่ามแปลภาษาจีน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เลขานุการ จัดประชุม ผู้บริหาร
 • Personal / Assistant Secretary
 • Service minded

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ภาษาญ๊่ปุ่นตั้งแต่ N2 ขึ้นไป
 • เดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • จบปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษา ป.ตรี-ป.โท บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 28- 35 ปี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Environmental Protection
 • Project Management
 • Corporate Social Responsibility

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับสมัครด่วน
 • เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
 • เพศชายเท่านั้น

29-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing the schedule for MD and record.
 • Screening all documents and checks their accuracy.
 • Follow up and update on all outstanding matters.

29-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Secretary
 • Time Management
 • Service Mind

29-Oct-20

 

Applied

Legal Manager

True Corporation Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • legal
 • lawyer
 • compliance and policy

29-Oct-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจัดประชุม การติดต่อประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

28-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตลาดหลักทรัพย์ SET
 • company secretary จัดประชุม เลขานุการ
 • TOEIC IELTS

28-Oct-20

 

Applied
 • กฎหมาย กำกับดูแล compliance
 • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชน
 • ผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ กฎหมายหลักทรัพย์

28-Oct-20

 

Applied
 • ปริญญาโท/ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในงานรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
 • ความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office

28-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,รัฐศาสตร์ อื่นๆ
 • เลขานุการบริษัทฯ การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 • งานจัดซื้อจัดจ้าง

28-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงาน, เลขานุการ
 • ประสานงานโครงการ
 • ธุรการ

28-Oct-20

 

Applied
 • Secretary/Personal Assistant
 • Good command in English
 • Service-minded, positive thinking, self-motivated

28-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Social Work or related field i.e.
 • Strong problem solving and group work leadership
 • Ability to interact with people of all ages

28-Oct-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวะคอมพิวเตอร์
 • เจรจาต่อรองและนำเสนอรวมทั้งปิดการขาย
 • เคยอยู่ในตำแหน่งงานซัพพอร์ท แล้วมีความสนใจงานขาย

28-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานจุกๆจิกๆเล็กๆน้อยๆจนถึงงานใหญ่ๆได้
 • สามารถประสานงานกับหน้าร้านอาหารได้ดี
 • รู้ถึงปัญหาต่างๆภายในร้านอาหารและสามารถจัดการได้

28-Oct-20

 

Applied
 • Compliance
 • Internal Audit Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

27-Oct-20

 

Applied
 • มีประการณ์การกฎหมาย บริษัทมหาชน เพ่งและพาณิชย์
 • มีประสบการณ์ในงานจัดประชุม การติดต่อประสานงาน
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง / กฏหมาย

27-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare and check document for chairman
 • Assist Vice president for all matters
 • Translate document

27-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Experience in client service up to 5 years
 • Having strong analytical skill, well-organized

27-Oct-20

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Supporting high-level executives ,Management
 • Good command of English or Japanese
 • Executive,Secretary,เลขานุการ

27-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เลขานุการผู้บริหารระดับสูง
 • จัดเตรียมการประชุมและรายงานได้อย่างครบถ้วน
 • สื่่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก TOEIC 700

27-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการประเมิน/ตรวจสอบ ระบบ IT
 • ชอบศึกษาเรียนรู้ติดตามข่าวสารพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียน ได้ดี

26-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 28-40 ปี

26-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BTS Chong Nonsri, Bangkok
 • At least 5 years of experience working
 • Provide support to Thai Lawyer

26-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงในงานด้านงานทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านบริหารหน่วยงานภาครัฐ
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี

26-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานประจำ มีความมั่นคง
 • เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า BTS
 • สวัสดิการดี

26-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Operation Risk Management
 • Knowledge Management
 • salary 120000

26-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Law, Business
 • Male/Female, age 28-45 years old
 • At least 3 years of working experience

23-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 month bonus minimum
 • 2-4 years experience
 • 5 days working

23-Oct-20

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Company Secretary
 • Corporate Governance
 • สำนักกรรมการผู้จัดการ

23-Oct-20

 

Applied

Executive Secretary to CEO/เลขานุการ

Dimex&surin Co., Ltd/ดีเม็กซ์แอนดสุรินทร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Urgent Hire! Executive Secretary/PersonalAssistant
 • Salary is negotiable and flexible with Experiences
 • Send your expect salary with CV, Cover Letter.

18-Oct-20

THB30k - 55k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied