• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ
  • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสารสนเทศหรืองานด้าน IT
  • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Reconciliation, Process Improvement,
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

17-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่