• นโยบายสินเชื่อ
 • Assign Credit Rating
 • Portfolio Strategy

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แสวงหากลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพ เพื่อลดจํานวนหนี้เสีย
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แสวงหากลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพเพื่อลดจํานวนหนี้เสีย
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แสวงหากลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพ เพื่อลดจํานวนหนี้เสีย
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Telesales
 • ลูกจ้าง 1 ปี
 • งานบริหารการขาย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • มีความรู้ด้านการขายและการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารความเสี่ยง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mobile Developer
 • Mobile Software Development
 • programming for iOS

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CREDIT RISK TRANSACTION MANAGEMENT
 • กลั่นกรองสินเชื่อ
 • ทบทวนวงเงินสินเชื่อ

13-Sep-19

 

Applied
 • หาโอกาสทางธุรกิจและรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานในสายงานในการจัดทำแผนการเงิน
 • มีความรู้ด้านการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ

13-Sep-19

 

Applied
 • ร่วมกับหน่วยงานผู้ดูแลลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ
 • ต่อยอดทางธุรกิจใน Eco-System ที่เกี่ยวข้อง
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

13-Sep-19

 

Applied
 • ออกแบบ Solution เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • ร่วมกับหน่วยงานผู้ดูแลลูกค้าธุรกิจเอกชน
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

13-Sep-19

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้า
 • พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการลูกค้า
 • มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Sep-19

 

Applied
 • วิเคราะห์การทำงาน&ความเชื่อมโยงของระบบงานผลิตภัณฑ์
 • แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบงานผลิตภัณฑ์และระบบงานอื่นๆ
 • ดำเนินกระบวนการพัฒนาระบบงาน

13-Sep-19

 

Applied
 • บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
 • มีความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการระบบงาน
 • กำหนดแผนการดำเนินงานตามกระบวนการ

13-Sep-19

 

Applied
 • เป็นหน่วยงานกลางในการบันทึกข้อมูลของลูกค้า
 • บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

13-Sep-19

 

Applied
 • สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ทางการเงิน
 • ประเมินคุณค่าผลิตภัณฑ์องค์รวมทั้งคุณค่าต่อธนาคาร
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการออกผลิตภัณฑ์ ด้านราคา

13-Sep-19

 

Applied
 • จัดทำรายงานการดำเนินการและบริหารโครงการ
 • บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

13-Sep-19

 

Applied
 • Risk Management
 • กำกับดูแลการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง Credit Modeling
 • Credit Loss and Profitability

10-Sep-19

 

Applied
 • ดูแลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ SME Landscape
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัย Customer Insight

10-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้ด้านสินเชื่อหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสิ
 • Credit Rating, RAROC, QCA และ Credit Scoring

09-Sep-19

 

Applied
 • ติดตามสินเชื่อและกระบวนการสินเชื่อ
 • Assure
 • ติดตามสินเชื่อ

09-Sep-19

 

Applied
 • พัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรอบรู้ในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

09-Sep-19

 

Applied
 • สำนักงานธุรกิจพัฒนาการ
 • วงเงินสินเชื่อ 20 – 100 ล้านบาท
 • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคารไม่น้อยกว่า 2 ปี

09-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

09-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Macro Research and Strategy
 • Senior Economist
 • Business Risk and Macro Research Department

09-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

09-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Wholesale Banking
 • Strategic Analysis
 • At least 4 years of experience in related field

09-Sep-19

 

Applied