• 3-5 years working experience
  • Some experience in account receivable
  • Good command of spoken and written English

03-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ตรวจสอบ ดูแลและเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า
  • ซ่อมบำรุงระบบ บำรุงสาธารณูปโภคในอาคาร สำนักงาน
  • รับผิดชอบการจัดเตรียมแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

01-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่