• Strong knowledge in marketing, digital marketing
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • Manage and control annual budget

21-Nov-17

 

Applied
 • Degree in Human Resources
 • 3 – 5 years of experience in Human Resources
 • Recruitment & Selection

21-Nov-17

 

Applied
 • Setting up the HR management system
 • Experience in HRIS or data analysis
 • 5 years of experience in human resources

21-Nov-17

 

Applied
 • Degree in Accounting
 • 1 – 3 years of experience for officer
 • 5 – 8 years of experience for manager

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ/ ธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี

17-Nov-17

 

Applied
 • วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ช่างยนต์ , เครื่องกล
 • มีประสบการณ์การ การทำงานด้านคลังพัสดุไม่น้อยกว่า 3
 • จัดทำรายงานสินค้าคงคลังประจำครึ่งปี

17-Nov-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 0-3 year of working experience in Accounting

14-Nov-17

 

Applied
 • Male or Female with Thai nationality only.
 • Bachelor’s or Master’s Degree of Accounting.
 • 3-5 years working experience of account

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล