• จบปริญญาตรี สาขา IT,Computer Science
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ถนัดการทำงานเป็นทีม
  • สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้พร้อมเปิดรับ

19-Feb-20

 

Applied
  • High salary
  • FREE Training to be Senior Tester and Test Lead
  • Attractive Benefits

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied