• Target Market Manager – Waterproofing
  • Target Market Manager
  • Sales Manager

21-Jan-20

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร
  • มีความรู้เรื่องกฏระเบียบตลาดหลักทรัพย์ เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชน

21-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เลขานุการบริษัท
  • ตลาดหลักทรัพย์ TSD
  • เลขานุการ

21-Jan-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied