• ยืดหยุ่นด้านเวลาในการทำงาน
  • ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตามสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน
  • สามารถวิเคราะห์ Indicators ต่างๆ

22-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied