• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส
  • ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied