true digital group co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  HuaykwangTHB 30K - 45K /month
  • ดูแล Monitor การทำงาน การให้บริการของ Telesales
  • วิเคราะห์-ปรับปรุงแผนการขายและแผนปฏิบัติงานต่างๆ
  • คิดกิจกรรมการให้รางวัล กระตุ้นการขายของทีม
  Next