Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 184 jobs
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาการ คหกรรม
  • ประสบการณ์ทำงานด้านคิดค้นและพัฒนาอาหาร 2-3 ปี
  • รักในการทำอาหารและคิดค้นเมนูใหม่ๆ
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วิจัยตลาด
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ตรวจสอบ / ปรับปรุง / พัฒนา ผลิตภัณฑ์
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  Yannawa
  • ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
  • จัดทำมาตรฐานในการตรวจสอบ
  • มีประสบการณ์QC /QA ในโรงงาน/อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
  Implantium Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • วุฒิการศึกษา ปวส. / ป.ตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  • มีประสบการณ์เครื่องมือทันตกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง
  • กำกับดูแลการขออนุญาตซื้อวัตถุดิบ หรือสารเคมี
  Next