Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 54 jobs
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
  • ประสบการณ์การ 2-5ปี ด้านตรวจสอบธุรกิจจัดการลงทุน
  Next