Modify my search
Listed three days ago

This is a Full time job

subClassification: Compliance & RiskCompliance & Risk
classification: Banking & Financial Services(Banking & Financial Services)
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • การทำงานด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • ความรู้ด้านกฎหมายภาษีและประมวลรัษฎากรเบื้องต้น
3d ago
Listed one day ago

This is a Full time job

subClassification: Compliance & RiskCompliance & Risk
classification: Banking & Financial Services(Banking & Financial Services)
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบในธุรกิจด้านการผลิต 5 ปี
  • มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน
  • สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล
1d ago
Listed one day ago

This is a Full time job

subClassification: Compliance & RiskCompliance & Risk
classification: Banking & Financial Services(Banking & Financial Services)
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจหรือกลั่นกรองสินเชื่อ รวมกันไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง
1d ago
Modify my search

Receive new jobs for this search by email

You confirm that you’re at least 20 years old or have parental consent for Jobsdb and affiliates to process your personal data.
Return to search results
Modify my search

Select a job

Display details here